Dispečerinė 24/7:

+370 606 04448

El. Paštas:

nvanduo@nvanduo.lt

Privatumo politika

UAB “NERINGOS VANDUO” INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Neringos vanduo“ (toliau – Bendrovė) Interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) nustato Bendrovės interneto svetainėje naudojamus informacijos rinkimo ir platinimo metodus, užtikrinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.
 2. Vykdant Bendrovės interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 3. Duomenų valdytojas – UAB „Neringos vanduo“ (į.k. 152767676, G. D. Kuverto g. 11, Nida, Neringa).

II SKYRIUS SĄVOKOS

 1. Duomenų subjektas – asmuo, kuriam priklauso Taisyklėse nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenys.
 2. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
 5. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenų valdytojas yra Bendrovė.
 6. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679. 2

III SKYRIUS INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR TIKSLAS

 1. Bendrovė savo internetinėje svetainėje naudoja slapukus (angl. – cookies), siekdama užtikrinti greitą ir patogų naudojimąsi Bendrovės interneto svetaine ir efektyvų informacijos prieinamumą joje, taip pat siekiant nustatyta, ar interneto svetainė yra naudinga, informatyvi bei kaip ją tobulinti ateityje.
 2. Slapukais į svetainės lankytojo kompiuterį įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.
 3. Interneto svetainės lankytojai turi jiems suteiktų teisių kontroliuoti savo privatumą, o Bendrovė užtikrina galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti.
 4. Interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis gali būti keičiama tik pakeitus šias Taisykles.
 5. Slapukas yra tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankoma interneto svetainėje. Tai leidžia interneto svetainei tam tikrą laiką prisiminti lankytojo veiksmus ir nustatytmus tam, kad lankytojui nereiktų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje.
 6. Bendrovė naudoja slapukus, reikalingus išimtinai techniniam svetainės veikimui.
 7. Jei lankytojas nesuteikia interneto svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
 8. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti lankytojo pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra lankytojo sutikimas.
 9. Lankytojas gali valdyti ir (ar) ištrinti slapukus.
 10. Serveris, kuriame talpinama Bendrovės interneto svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.
 11. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti Bendrovės interneto svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.
 12. Bendrovė gali naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenys, siekdama anlizuoti lankomumo ir demografines tendencijas, tačiau Bendrovė nesukuria individualių asmeninių profilių kiekvienam lankytojui.
 13. Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, dirbantys IT ar kituose atsakinguose padaliniuose, arba kiti asmenys, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.
 14. Slapukai galioja (duomenys saugojami) iki lankytojas uždaro svetainę. 3 IV SKYRIUS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 15. Duomenų subjektas, kai tai yra techniškai įmanoma, turi teisę:

24.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

24.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

24.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;

24.4. atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis;

24.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

 1. Duomenų subjektas (interneto svetainės lankytojas) savo teisėmis gali pasinaudoti susisiekęs su Bendrove.
 2. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.
 3. Jei duomenų subjektas prašo ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra saugomi Bendrovėje, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės įsipareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su Bendrove. V SKYRIUS TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS INFORMACIJOS SAUGUMO PRIEMONĖS
 4. Tvarkydama šiose Taisyklėse nurodytus asmens duomenys, Bendrovė užtikrina technines ir organizacines priemones, kurios tinkamai apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, kitų neteisėtų veiksmų.
 

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už tinkamo ir teisėto asmens duomenų tvarkymo kontrolę Bendrovėje atsakingi Bendrovės direktoriaus įgalioti darbuotojai.
 2. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti interneto svetainės lankytojų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente ir šiose Taisyklėse.
 3. Šios Taisyklės peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus kalendorinius metus.
 4. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklėmis bei jų pakeitimais supažindinami pasirašytinai ar kitu būdu, neabejotinai įrodančiu informavimo faktą. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas Bendrovės vadovo įsakymu paskirtas asmuo.
Skip to content