Dispečerinė 24/7:

+370 606 04448

El. Paštas:

nvanduo@nvanduo.lt

Neringos savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus pareigoms eiti.

Neringos savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus pareigoms eiti (darbo vieta – G. D. Kuverto g. 11, Neringa, Įmonės kodas: 152767676).

Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkerių) metų kadencijai. Su bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis:

 • Pareiginės algos koeficientas – 2,20 (3927,88 Eur).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pretendentui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • per pastaruosius 3 metus pretendentas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties ar socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos, teisės krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį. Vadovaujamojo darbo patirtimi laikoma patirtis, įgyta vadovaujant organizacijai ar padaliniui ir atliekant funkcijas, kai reikia organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti asmenų grupės darbą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 • suprasti įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, veiklos organizavimo bei veikimo principus, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, atlikti teisės aktų, apibrėžiančių bendrovės funkcijų vykdymą, analizę ir ekspertizę;
 • turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti bendrovės darbą, būti orientuotu į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, nustatyta tvarka būti išklausius darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programą, būti pasitikrinus sveikatą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio (ų) dokumento (-ų) kopiją (-as);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį,
 • užpildytą pretendento anketą;
 • savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Konkursas paskelbtas
2024 m. kovo 5 d. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki
2024 m. kovo 19 d. (imtinai). Dokumentus pretendentai pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Darbo skelbimas Valstybės tarnybos portale

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsami informacija apie konkursą teikiama telefonu (8 469) 51114 (Neringos savivaldybės administracijos Teisės skyrius vyriausioji specialistė (personalui) Virginija Stanulevičienė ).

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų į Neringos savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės mero 2024 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr. V10-47 „Dėl konkursų į Neringos savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas).

Taip pat skaitykite

Parduodamas turtas: Kanalizacijos perpumpavimo stotis

UAB “Neringos Vanduo” skelbia aukcioną Preilos Kanalizacijos perpumpavimo stočiai.   Detalesnė informacija, aktualūs dokumentai, nuotraukos platinama evarzytines.lt interneto svetainėje adresu: https://www.eaukcionai.lt/evs/pages/auction.do?id=288333&number=264142 Aukciono Dokumentai: Parduodamo turto

Skaityti ...
Skip to content