Apie įmonę

Veikla

Apie įmonę
2014 03 25

                    VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS

Vandens tiekimo ir nuotekų tarkymo  paslaugas Neringos miesto Nidos, Juokrantės, Preilos ir Pervalkos gyvenvietėms  teikia  UAB „Neringos vanduo“, įkurta 1998 m. birželio 01d.  reorganizavus AB „Klaipėdos vanduo“.  

Geriamojo vandens tiekimas. Geriamasis vanduo Neringos miesto gyventojams centralizuotai tiekiamas iš 3 vandenviečių – Nidos, Juodkrantės ir Preilos-Pervalkos (iš pastarosios vanduo tiekiamas į abi minėtas gyvenvietes). Vandenvietėse vanduo išgaunamas  arteziniais gręžiniais, kurių vidutinis gylis yra apie 20-25 m. Kadangi išgaunamo vandens kokybė yra prasta, visose trijose vandenvietėse įrengti šiuolaikiniai vandens ruošimo įrenginiai. 2009 m. modernizuotų vandens ruošyklų našumai: Nidos-1650 m3/d., Juodkrantės-600 m3/d. Ir Preilos-Pervalkos-385 m3/d. Vanduo yra  aeruojamas, košiamas per smėlio filtrus, naudojamos ultrafiltracijos ir atvirkštinės osmozės technologijos. Prieš pateikiant gyventojams, vanduo dezinfekuojamas. Taip paruoštas vanduo atitinka higienos normos HN 24: 2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”nustatytus kokybės parametrus.

Geriamasis vanduo gyventojus ir kt. vartotojus pasiekia magistraliniais, skirstomaisiais ir įvadiniais vandentiekio tinklais, kurių bendras ilgis sudaro virš 30 km. Siekiant užtikrinti  vandens  tiekimą visose gyvenvietėse, bendrovė eksploatuoja 4 vandentiekio siurblines ir 4 švaraus vandens  rezervuarus, 105 priešgaisrinius hidrantus. Su vandens vartotojais ir abonentais yra sudaryta virš 2000 paslaugų teikimo sutarčių.  Neringai yra būdingas vandens poreikių netolygumas vasaros ir žiemos periodais. Priklausomai nuo gyvenvietės dienos poreikių skirtumas žiemą ir vasarą gali siekti 10 ir daugiau kartų. Nidoje patiekiamo  vandens kiekis  svyruoja nuo 200 m³/parą  iki 1.200 m³/parą, Juodkrantėje  nuo 40 m³/parą  iki 350 m³/parą, Preiloje – Pervalkoje  nuo 10 m³/parą  iki 150 m³/parą. Viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekimo paslauga yra prieinama   daugiau negu 95 proc. Neringos gyventojų.

Nuotekų tvarkymas (surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas). Neringoje  centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos yra Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje. Kadangi Neringoje nėra pramonės, tai nuotekos pagrinde susidaro iš gyventojų, poilsinių bei visuomeninių įstaigų. Nuotekų surinkimo tinklą sudaro nuotekų išvadai iš namų, gatvės tinklai ir kolektoriai, kuriais nuotekos patenka į siurblines ir slėginėmis linijomis perpumpuojamos į nuotekų valyklas. Įmonė eksploatuoja 41 km savitakių ir spaudiminių tinklų, 10 nuotekų siurblinių. Surinktos nuotekos valomos 4 nuotekų valyklose: Nidoje, Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje. Visos nuotekų valyklos pastatytos ir įrengtos 2008 m. Nuotekų valyklų pajėgumai: Nidos-2200 m3/d., Juodkrantės-800 m3/d., Preilos-220 m3/d. ir Pervalkos-300 m3/d. Valyklose įdiegtas biologinis nuotekų valymas. Nuotekų valyklose išvalytos nuotekos atitinka Lietuvoje galiojančių normatyvų reikalavimus. Išvalytos nuotekos nemažiau negu 0,5 km ilgio išleidėju išleidžiamos į Kuršių marias. Dumblas, susidaręs nuotekų valymo technologinio proceso eigoje, mechaniškai nusausinamas ir sandėliuojamas valyklų dumblo aikštelėje. Toks dumblas priskiriamas nepavojingų atliekų grupei. Dumblas tolimesniam  tvarkymui yra išvežamas iš Neringos, panaudojant jį laukų tręšimui ar tvarkytinų teritorijų rekultivacijai. Centralizuota nuotekų surinkimo paslauga yra prieinama daugiau negu 95% Neringos gyventojų.       

Vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo suvestinės ir rodikliai pateikiami čia

 

Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

Siekiant atlikti esamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę, nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kuriose būtų užtikrintas reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis ir užtikrinti, kad ne mažiau kaip 95% kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami saugiu visuomenės sveikatai geriamuoju vandeniu ir nustatytus reikalavimus atitinkančiomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, buvo parengtas ir  2011 m. kovo 23 d. Neringos savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T1-22  patvirtintas Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  plėtros specialusis planas.

Esama situacija

Plano sprendiniai

Plano koncepcija

 

Uždarosios akcinės bendrovės "Neringos vanduo" 2019-2022 metų veiklos ir plėtros planas

2021 metų I-II-III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis

Informacija apie tarnybinių automobilių naudojimą UAB „NERINGOS VANDUO“